-
-
-
-
-
-
Ettevõttest

AS Matsalu Veevärk on loodud 2004. aastal üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid.

Ettevõtet juhib kaheksast liikmest koosnev nõukogu ja üheliikmeline juhatus. Ettevõtte tegevust ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerib põhikiri ja aktsionäride leping. Need dokumendid sätestavad kõik olulisemad ettevõtte tegevuse valdkonnad. Aktsionäride leping sätestab, et lisaks olemasoleva infrastruktuuri arendamisele on ettevõttel kohustus kogu ettevõtte tegevuspiirkonnas olevate asulate vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamine.

Ettevõtte eesmärgiks on koostöös aktsionäridest kohalike omavalitsustega viia ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja omavalitsuste poolt rahastatav Matsalu alamvesikonna veemajanduse arendamise projekt. Ettevõttel on sõlmitud projekti ellurakendamise leping Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega, mis sätestab äriühingu kohustuse tagada ÜF poolt rahastatavate rajatiste jätkusuutlik majandamine.

Pikemas perspektiivis on eesmärgiks tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi elanikkonnale ja ettevõtetele kvaliteetse joogivee pakkumise ning heitvee puhastamise.