Juhtimine

 

Ettevõttel on kolm juhtimisorganit:
  • aktsionäride üldkoosolek
  • nõukogu
  • juhatus
 
Aktsionäride üldkoosolek on AS Matsalu Veevärgi kõrgeim juhtimisorgan. Üks kord aastas toimub aktsionäride korraline koosolek, ning vastavalt vajadusele erakorralised koosolekud.
 
Nõukogu korraldab ettevõtte juhtimist, planeerib tegevusi, teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid ettevõtte jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes. Nõukogu kooseisu kuuluvad kõigi ettevõttes aktsiaid omavate omavalitsuste esindajad. Nõukogus on ka Keskkonnaministeeriumi esindaja. 
 
Juhatus on ettevõtte juhtimisorgan, mille ülesandeks on igapäevase majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning juhtimisotsuste ja esinduse teostamine. Juhatus peab jälgima aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu seaduslikke otsuseid ja korraldusi.
Juhatuse ainukeseks liikmeks ja ettevõtte juhiks on Hans Liibek.