Kasulik teada

 

Õigusaktid

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

 

Veeseadus

Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord

 

Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord

 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

 
 
 
 

 

Kohalikud omavalitsused (aktsionärid)

 

Lääneranna vald www.laanerannavald.ee  

Lääne-Nigula vald www.laanenigula.ee

Rapla vald  www.rapla.kovtp.ee

Märjamaa vald  www.marjamaa.kovtp.ee

Kehtna vald  www.kehtna.kovtp.ee

 

Muu

 

Keskkonnaministeerium  http://www.envir.ee
 
Keskkonnainvesteerinute Keskus  http://www.kik.ee
 
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit www.evel.ee
 
 
Euroopa Liidu struktuurfondid  www.struktuurifondid.ee

Joo kraanivett https://www.facebook.com/tallinnavesi/ 

Eesti elanikkonnale pakutav joogivesi reeglina täiendavat filtreerimist ei vaja

Viis lihtsat nippi vältimaks vee- ja kanalisatsioonitorude jäätumist

AS Matsalu Veevärk riigihangete kord (kinnitatud 10.04.2018)


AS Matsalu Veevärk isikuandmete kaitse (25.mai 2018)

 

AS Matsalu Veevärk jätkusuutlikkuse uuring Osa 1 ja Osa 2

 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjad AS Matsalu Veevärk opereerimispiirkonnas

 

Lääneranna vald, endine Hanila vald

Lääne-Nigula vald, endine Martna vald

Lääneranna vald, endine Lihula vald

Lääne-Nigula vald, endine Kullamaa vald

Lääneranna vald, endine Koonga vald 
Lääneranna vald, endine Varbla vald

Rapla vald, endine Raikküla vald  

Märjamaa vald

Märjamaa vald, endine Vigala vald